Przedmiot działalności Spółki

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach. prowadzi lub może prowadzić działalność w następującym zakresie (wg PKD):

 

08.12.Z  Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu.

23.61.Z  Produkcja wyrobów budowlanych z betonu.

25.12.Z  Produkcja metalowych element6w stolarki budowlanej.

25.29.Z  Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych.

29.20 Z  Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i

naczep.

25.61.Z  Obróbka metali i nakładanie powłok na metale.

25.62.Z  Obróbka mechaniczna elementów metalowych.

25.91.Z  Produkcja pojemników metalowych.

­33.11.Z  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.

33.12.Z  Naprawa i konserwacja maszyn.

33.14.Z  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.

35.11.Z  Wytwarzanie energii elektrycznej .

35.12.Z  Przesyłanie energii elektrycznej.

35.13.Z  Dystrybucja energii elektrycznej.

35.21.Z  Wytwarzanie paliw gazowych.

35.22.Z  Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym.

35.23.Z  Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

36.00.Z  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

37.00.Z  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

38.11.Z  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

38.12.Z  Zbieranie odpadów niebezpiecznych.

38.21.Z  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.

38.31.Z  Demontaż wyrobów zużytych.

38.32.Z  Odzysk surowców z materiałów segregowanych.

39.00.Z  Działalność związana z rekultywacją i  pozostała działalność usługowa

związana z gospodarką odpadami.

41.20.Z  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

i niemieszkalnych.

42.11.Z  Roboty związane z budową dróg i autostrad.

42.21.Z  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

42.99.Z  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

43.11.Z  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.

43.12.Z  Przygotowanie terenu pod budowę.

43.21.Z  Wykonywanie instalacji elektrycznych.

43.22.Z  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych.

43.34.Z  Malowanie i szklenie.

43.99.Z  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

45.20.Z  Konserwacjai naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

49.11.Z  Transport drogowy towarów.

49.50.A  Transport rurociągami paliw gazowych.

49.50.B  Transport rurociągowy pozostałych towarów.

68  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

77.31.Z  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych.

77.39.Z  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

77.32.Z  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.

81  Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach
i zagospodarowaniem terenów zieleni.

­82  Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.