Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, obowiązującym od 25.05.2018 roku, informujemy, że:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Krośniewicach przy ul.  Paderewskiego 3, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286804, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 775-256-80-66, REGON 100380844

 

2.      Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych -  iod@zuk-krosniewice.pl

 

3.      Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w celu:

·         zawarcia i wykonania umowy/zlecenia oraz świadczenia usług zgodnie z umową/zleceniem – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia
i wykonywania umowy/zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

·         ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 

4.    Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszej współpracy z Administratorem Danych.;

 

         5.      Każdemu przysługuje prawo do:

                  ·        dostępu do jego danych,

                  ·        sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub

                  ·        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

                  ·        przenoszenia danych;

                  ·        wniesienia skargi do organu nadzorczego;

         ·        bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej oraz roszczeń  reklamacyjnych;

                  ·        cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.

 

        6.      Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;

 

  7.  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, operatorom pocztowym, firmom kurierskim;

 

 8.  Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy;

 

      9.   Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.